Regionalne destinacijske organizacije (RDO)

Namen projekta RDO je dvigniti nivo upravljanja s turističnimi destinacijami, izboljšati kakovost turističnih storitev (kadri, storitve, digitalizacija), povezati turistično gospodarstvo ter razviti trajnostne programe v skladu s smernicami zelene sheme slovenskega turizma. Regionalne razvojne agencije imajo na tem področju ključno prednost, ker lahko skozi svoj multidisciplinaren in povezovalen pristop povežejo deležnike in izvajajo aktivnosti za razvoj in upravljanje turističnih destinacij. Pri tem je izjemnega pomena horizontalno in vertikalno povezovanje treh stebrov turizma: lokalne skupnosti, turističnega gospodarstva in podpornih institucij na nivoju regije in države.

Projekt je primarno namenjen upravljavcem turističnih destinacij v Sloveniji in turističnemu gospodarstvu. Pri tem je treba upoštevati trenutno stanje upravljavskih struktur na področju upravljanja destinacij slovenskega turizma in razvitost turistične ponudbe v posameznih regijah.

Predvidene projektne aktivnosti so:

  • sistemsko financiranje in koordinacija dela upravljanja destinacij: uskladitev med MGRT, STO, upravljavci destinacij, lokalnimi skupnostmi;   
  • priprava strateških dokumentov: priprava strategij, načrtov upravljanja in akcijskih načrtov posameznih destinacij;
  • izobraževalne vsebine za upravljavce destinacij in turistično gospodarstvo;
  • spodbude za dvig kakovost turističnih storitev: pomoč upravičencem v destinaciji pri prijavah na razpise, sodelovanje pri določanju vsebine razpisov na občinski in državni ravni na področju turizma;
  • razvoj kadrov na področju turizma;  
  • naložbe v destinacijsko (regionalno) turistično infrastrukturo: izvedba naložb na regijsko pomembnih produktih in dvigu kakovost izkušnje obiskovalcev, ureditev tematskih in daljinskih poti, vstopne info točke v destinaciji;
  • promocijske aktivnosti destinacije;
  • digitalizacija: izvedbe pilotnih aktivnosti na področju novih regionalnih in med-regionalnih produktov, implementacija novih digitalnih orodij na področju turističnega sektorja, izobraževalne vsebine za turistične ponudnike, real time zbiranje podatkov in njihova obdelava;
  • mobilnost na turistični destinaciji: spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa in uporabe trajnostnih načinov za obiskovanje turističnih destinacij.
NAZAJ NA VRH