Regijsko prostorsko načrtovanje (RPP)

RPP je prostorski strateški akt, s katerim se država in občine na podlagi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, njenega akcijskega programa, drugih razvojnih aktov države in razvojnih ciljev EU dogovorijo in uskladijo o prostorskem razvoju posamezne razvojne regije in določijo bistvene razvojne priložnosti.

Priprava RPP v Sloveniji še ni popolnoma zaživela. Trenutno tri regionalne razvojne agencije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in Geodetskim inštitutom RS v okviru naloge Zagotovitev podatkov za vzpostavitev prostorskega planiranja na regionalni ravni izvajajo testno preverjanje vsebinskih in postopkovnih določb ZUreP-2, ki se nanašajo na pripravo RPP.

RPP vsebuje usmeritve za prostorski razvoj regije, predvsem usmeritve za razvoj poselitve, za razvoj gospodarske javne infrastrukture in za urejanje krajine s poudarkom na ohranjanju krajinske identitete. Usmeritve se prednostno podajo glede na pomembne razvojne možnosti ali probleme v razvojni regiji. Občine te usmeritve upoštevajo pri pripravi svojih prostorskih aktov.

RPP je podlaga za pripravo regionalnega razvojnega programa, ki se pripravlja po predpisih o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. RPP mora biti sprejet pred regionalnim razvojnim programom iz prejšnjega ali sočasno z njim.

Regionalni prostorski plan sprejme razvojni svet regije, kot je določeno s predpisi o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, po predhodni potrditvi vlade.

NAZAJ NA VRH