Regionalni dnevi 2023

17. 10. 2023
Slovenski regionalni dnevi z naslovom "Zeleni prehod na regionalni ravni" so letos potekali 12. oktobra v Pivki. Tematika letošnjih regionalnih dni je osvetlila potrebe, načrtovanje in uresničevanje zelenega prehoda na regionalni ravni, s čimer bomo podprli prizadevanja države in Evropske unije pri naslavljanju okoljskih vprašanj in podnebnih sprememb.
Regionalni dnevi 2023

Slovenski regionalni dnevi z naslovom "Zeleni prehod na regionalni ravni" so letos potekali 12. oktobra v Pivki. Med soorganizatorji dogodka je bilo tudi Gospodarsko interesno združenje regionalnih razvojnih agencij (RRA GIZ). V imenu Združenja je udeležence pozdravila Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR, ki je poudarila da bo v prihodnje treba za financiranje projektov poleg evropskih zagotoviti tudi proračunska in druga sredstva, kar bo zagotovilo tudi boljši odgovor na prioritetne potrebe regij."Dogovore za razvoj regij je treba umestiti v razvojne programe in proračune ministrstev." S tem stališčem se je strinjala tudi državna sekretarka na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR) Andreja Katič. Ta je v uvodnem nagovoru še izpostavila, da so razprave o regionalni politiki na tovrstnih znanstvenih in strokovnih simpozijih, ki prinašajo nove sistemske in metodološke rešitve, podlaga odločevalcem na različnih ravneh.

Lilijana Madjar je izrazila zadovoljstvo ob odlični realizaciji dogovora za razvoj regij v preteklosti in podporo spremembi Zakona o skladnem regionalnem razvoju, ki bo omogočila še boljše izvajanje dogovorov za razvoj regij v prihodnosti. "Sredstva, ki v Sloveniji znašajo okoli 470 mio EUR, namreč ne zadoščajo za financiranje ključnih razvojnih projektov v 12 razvojnih regijah. Ocenjena vrednost ključnih razvojnih projektov v posamezni regiji presega milijardo EUR, prav tako so vsebine omejene na okoljske projekte, trajnostno mobilnost in spodbujanje podjetništva, kar ne odgovarja potrebam posameznih regij." Poudarila je tudi stališče Združenja Regionalnih razvojnih agencij, da bo treba za učinkovito delovanje kadrovsko in finančno okrepiti institucije na regionalni ravni: "Sekretariata kohezijskih regij in regionalne razvojne agencije, ki so usposobljene za izvajanje različnih nalog, kot so prostorsko načrtovanje, trajnostna mobilnost, kohezijska stičišča ... Združenju regionalnih razvojnih agencij pa bi bilo treba zaupati vlogo posredniškega telesa za izvajanje mehanizma DRR."

Poudarek letošnjih regionalnih dnevov je bil tudi na sanaciji škode zaradi katastrofalnih poplav. Beseda je tekla o poteku priprave vloge za solidarnostni sklad in oceni škode, ki po besedah predstavnikov ministrstva zajema vse vidike naravne nesreče, od zagotavljanja nadomestitve stavb, sanacije vodotokov, ponovne vzpostavitve infrastrukture, zaščite in obnove objektov kulturne dediščine ter odlaganja in ravnanja z odpadki. Ukrepanja ob poplavah in vlogi Evropske unije ob tem se je dotaknila tudi Agnès Monfret, vodja enote REGIO.E.3 pri Evropski komisiji. Glavni poudarek je bil sicer na Zelenem prehodu in naslavljanju okoljskih izzivov s katerimi se soočamo danes. V prehodu v bolj zeleno in trajnostno naravnano Evropo si Evropska komisija prizadeva, da ne bi nihče ostal zadaj. Visoka predstavnica Evropske komisije je povedala še, da moramo poleg evropskih in državnih spodbud, doseči tudi spremembo v razmišljanju s spodbujanjem ponovne uporabe, krožnega gospodarstva in večjim vključevanjem mladih v vse procese.

Slovenski regionalni dnevi so namenjeni predstavitvi izvajanja in priporočil za izvajanje regionalne politike v Sloveniji, soočenju mnenj in idej pristojnega vladnega ministrstva, vladnih organov, regionalnih razvojnih agencij, občin, drugih regionalnih akterjev in akademske sfere. Postali so stalnica vseh, ki se ukvarjajo z regionalnim razvojem. Poleg RRA GIZ so organizatorji dogodka Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstvo za naravne vire in prostor in Slovenski regionalno razvojni sklad.

Regionalni dnevi 2023
Regionalni dnevi 2023
NAZAJ NA VRH