Dogovor za razvoj regij 2021−2027

8. 8. 2023
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je 12 razvojnim regijam poslalo poziv k predložitvi osnutkov dogovorov za razvoj regij (DRR) za programsko obdobje 2021−2027. S tem povabilom so se začele izvajati aktivnosti za sklenitev dogovorov za razvoj regij.
Povabilo za pripravo DRR se bo v naslednjih mesecih dopolnjevalo, svoje pripombe in predloge pa bo na podlagi odziva iz regij in regionalnih razvojnih agencij podalo tudi Gospodarsko interesno združenje regionalnih razvojnih agencij (RRA GIZ), ki je že doslej aktivno sodelovalo pri pripravi vseh potrebnih podlag za dogovor in tako še okrepilo svojo vlogo in vlogo vseh regionalnih razvojnih agencij v procesu endogene regionalne politike.

Rok za posredovanje osnutkov dogovorov za razvoj regij je 30. 10. 2023, predmet tega povabila pa je sofinanciranje projektov v okviru cilja evropske kohezijske politike 1: Pametnejša Evropa - Inovacijska družba znanja in sicer za projekt Podjetno nad izzive (PONI). Upravičenci so Regionalne razvojne agencije v vseh 12 razvojnih regijah, ki imajo z izvajanjem programov podjetniškega usposabljanja že bogate izkušnje. RRA GIZ je z ministrstvom pred medresorskim usklajevanjem uskladil metodologijo, v teku pa je tudi že priprava dokumentacije (DIIP in IP ter predinvesticijska zasnova).

PONI je program usposabljanja, v okviru katerega mladi brezposelni v štirih mesecih zaposlitve na regionalnih razvojnih agencijah s pomočjo usposabljanj in mentoriranja razvijejo ter realizirajo svojo podjetniško idejo. Cilji projekta so zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu, zaposlovanje mladih, zmanjšanje brezposelnosti med mlajšimi brezposelnimi osebami ter spodbujanje podjetništva in podjetnosti.

Dogovor za razvoj regij je inštrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in je dvostranski izvedbeni akt, s katerim regije uresničujejo Regionalni razvojni program (RRP) tako, da se določijo ključni regijski in sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir v regiji ter viri financiranja. Povabilo se bo v prihodnjih mesecih dopolnilo še s projekti iz ostalih ciljev evropske kohezijske politike.

NAZAJ NA VRH