Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Site map
Site map

Predstavitev

V Republiki Sloveniji je dvanajst statističnih regij in prav tolikšno število razvojnih agencij, ki imajo regionalni status; štiri med njimi delujejo kot mrežne regionalne razvojne agencije.

Precejšnje število je posledica vsakršne raznolikosti Slovenije, je pa vsem agencijam skupen trud razvijati regije, iskati in udejanjati najboljše možne rešitve pri razvoju gospodarstva in človeških sposobnosti, pri upravljanju s prostorom. V vseh regijah so zato oblikovani celoviti programi, katerih cilj je razvoj vsakega izmed območij, na državni ravni pa zmanjševanje medsebojnih razlik v razvitosti.

Združenje regionalnih razvojnih agencij je bilo ustanovljeno 12. junija 2002. Njegova naloga je predvsem vzpostavljanje preglednega sistema pospeševanja regionalnega razvoja in zakonskih ter materialnih pogojev za učinkovito izvajanje regionalnih razvojnih programov. Čeprav pri tem stopamo v številna nujna razmerja s politiko, izhodišče našega dela ostaja politična avtonomnost in strokovnost.
Ustanovitev združenja je bila pomemben korak pri vzpostavljanju usklajenega sistema delovanja in razvojnih partnerstev med samimi agencijami, državo, gospodarstvom in drugimi deli družbe. Omogoča boljši pretok informacij, povezovanje regij pri razvojnih prizadevanjih in s tem učinkovitejši razvoj.

Zelo pomembna je tudi vloga združenja pri mednarodnem povezovanju. Čeprav ima večina agencij že v veliki meri razvite razvojne mehanizme in orodja, pa posamične regije in njene razvojne ustanove v mednarodnem prostoru velikokrat ne dosegajo potrebnih velikostnih standardov. Zato smo povezani močnejši tako pri iskanju znanj in njihovi rabi v domačem prostoru kot pri prenašanju naših znanj v nova okolja.
Karmen Sonjak, Predsednica RRA GIZ
Karmen Sonjak, Predsednica RRA GIZ

Za učinkovitejši razvoj regij in države

Regionalni razvoj, katerega osrednji cilj  je zmanjševanje razvojnih razlik med regijami, je skozi vsa obdobja izvajanja doživljal tako vzpone kot padce.  Zaradi vse večjega pomena regionalizacije in s tem decentralizacije države tako na evropski, nacionalni kot tudi regionalni ravni je bila ustanovitev Združenja regionalnih razvojnih agencij nujno potrebna. Vzporedno s sprejetjem nove zakonodaje sta se v Sloveniji vzpostavila nov pogled in pristop k spodbujanju regionalnega razvoja.

 

Junija 2002 ustanovljeno Združenje regionalnih razvojnih agencij povezuje vse slovenske regionalne razvojne agencije, ki nastopajo kot subjekti spodbujanja skladnega in trajnostnega razvoja na regionalni ravni. Agencije v okviru svojega delovanja opravljajo zakonsko opredeljene in druge naloge spodbujanja regionalnega razvoja, pri katerih izhajajo iz posameznih razvojnih programov. Ob tem pa seveda skrbijo tudi za  odpravljanje različnih razvojnih ovir.

 

Osnovni cilj združenja je vzpostavitev usklajenega sistema delovanja in razvojnih partnerstev med agencijami, državo in deležniki razvoja. Samo delovanje združenja omogoča boljši in učinkovitejši pretok informacij, večjo odzivnost, povezovanje regij pri razvojnih prizadevanjih ter s tem tudi učinkovitejši razvoj tako regij kot države same.

 

Doseženi rezultati dosedanjega delovanja združenja pri izvajanju skupnih aktivnosti tako znotraj države kot pri mednarodnem povezovanju dokazujejo, da smo na pravi poti.