Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Site map
Site map
23. 11. 2015

Slovenski regionalni dnevi 2015

19. in 20. novembra 2015 so v Termah Čatež potekali Slovenski regionalni dnevi 2015 kjer so deležniki in nosilci regionalnega razvoja spregovorili o aktualnih temah ter globalnih izzivih s katerimi se soočajo.


Razvoj Slovenije in njenih regij je zaradi naraščajoče vpetosti v globalne tokove vse bolj odvisen od skupnih globalnih izzivov, pri čemer so v ospredju podnebne spremembe, demografske spremembe, mednarodne migracije, gospodarska kriza in ostali, ki so, čeprav na videz raznorodni, dejansko pogosto medsebojno povezani in soodvisni. Medijska pozornost, ki jo prej omenjeni izzivi imajo, pogosto daje vtis o vsesplošnem poznavanju njihove problematike, kar lahko predstavlja tudi težavo pri izvajanju razvojnih politik, ki so te izzive prepoznale kot ključne dejavnike prihodnjega razvoja. Stroka in nosilci regionalnega razvoja morajo zato tovrstne izzive dobro preučiti ter jih ovrednotiti z vidika njihovih vplivov na posamezno regijo kot tudi z vidika njihove medsebojne prepletenosti in povezanosti.


Na letošnjih regionalnih dnevih so bile obravnavane aktualne teme s področja regionalnega razvoja, potekale so razprave o vpetosti regionalne politike v izvajanje Operativnega programa  (OP) evropske kohezijske politike, predstavljene so bile poti potrjevanja projektov regij pri izvajanju OP ter možnosti sofinanciranja regijskih projektov v dogovoru za razvoj regij z vidika posameznih direktoratov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Veliko poudarek je bil namenjen tudi povezovanju prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni, saj bo Strategija prostorskega razvoja Slovenije pomembno vplivala na učinkovito umeščanje ključnih regijskih projektov v programskem obdobju 2014–2020.

V okviru simpozija so aktivno sodelovali tudi predstavniki RRA GIZ in sicer sta se okrogle mize »Vpetost regionalne politike v izvajanje Operativnega programa evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020« udeležili Karmen Sonjak, predsednica RRA GIZ (RRA Koroška) ter mag. Lilijana Madjar, podpredsednica RRA GIZ (RRA LUR), ki sta izpostavili uspešne rezultate regionalnih razvojnih agencij v pretekli perspektivi, ob tem pa poudarili, da je za učinkovito nadaljnje izvajanje nalog nujno potrebno konstruktivno sodelovanje z vsemi ministrstvi, prav tako pa tudi dolgoročno zagotovljeni finančni in kadrovski viri, ki bodo omogočili strokovno izvajanje nalog.  V nadaljevanju sta o možnostih novih pristopov pri umeščanju regionalnih projektov v prostor spregovorila Matej Gojčič (RRA LUR), ki je predstavil celostni projekt priprave strokovnih podlag za urejanje javnega potniškega prometa v LUR, projekt Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice, ki predstavlja temelj za nadaljnje konkretne projekte, saj je bil v njegovem okviru pripravljen celoten načrt urejanja plovne poti in pristanov od Vrhnike do zapornice Moste, in Uroš Rozman (RRA Koroška), ki je predstavil projekt vzpostavitve Dravske kolesarske poti na podlagi  celovitega načrtovanja in upoštevanja že obstoječe infrastrukture ter javnih, gozdnih in poljskih poti, kar omogoča hitrejši in finančno ugodnejši način umeščanja daljinskih kolesarskih poti. Slednja sta se vključila tudi v debato na okrogli mizi »SPRS kot priložnost za vzpostavitev regionalnega prostorskega načrtovanja in učinkovito umeščanje ključnih regijskih projektov v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027«. Martin Bratanič, direktor RRA Posavje pa je spregovoril na okrogli mizi »Globalni izzivi in kohezijska politika«.


Slovenske regionalne dneve 2015 so organizirali Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenski regionalno razvojni sklad.


Več informacij (link na http://rrs.zrc-sazu.si/)